Search
Close this search box.

Mr. Paul de Gruyter stichting

Visie van de stichting

De Mr. Paul de Gruyter Stichting ondersteunt frisse, positieve, katholieke initiatieven, projecten en ideeën. Daarnaast steunen we culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij. Dat is ‘s-Hertogenbosch en het gebied afgegrensd tot de steden Waalwijk, Tilburg, Eindhoven, Helmond, Meierijstad en Oss. We ondersteunen met een donatie  en waar nodig, ook door onze kennis en netwerk beschikbaar te stellen. We beoordelen elke aanvraag die binnenkomt volgens regels die de stichting heeft vastgesteld. Ook kijken we bij elke aanvraag of die past bij onze visie (onze opvattingen).

De Mr. Paul de Gruyter Stichting hanteert een beleidsplan voor de uitvoering van haar activiteiten. De stichting onderschrijft de gedragscode van de branchevereniging van fondsen en foundations (FIN).

Geschiedenis

Paulus Jacobus Josephus Maria de Gruyter is op 28 januari 1912 in ’s-Hertogenbosch geboren. Hij is overleden op 28 februari 1978. Hij was een van de vijf zonen van Jacobus A.A.M. de Gruyter en Johanna L.H. de Gruyter. Na zijn eindexamen ging hij rechten studeren aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In 1936 studeerde hij af. Geloof, godsdienst en kerk vond hij als student al heel belangrijk. Elke zomer kwam Paul graag terug op het ouderlijk landgoed De Pettelaar. Daar heeft hij zijn jeugd doorgebracht. Wat hem toen kenmerkte, is zijn hele leven niet veranderd. Hij hield er niet van om anderen uit te dagen. Hij hield ook niet van stiekem en schijnheilig gedrag. Paul vond het belangrijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid kon nemen. Tegelijk stond hij positief tegenover het goede van het leven en de aarde.

Daar hoorde vanaf jongs af, muziek bij. Toch zong hij zelf niet en bespeelde hij ook geen instrument. Voor Paul was de band met de familie en het familiebedrijf heel sterk. Dus ging hij na zijn studie eerst naar het buitenland. Daarna ging hij de winkel in als verplicht leerjaar bij het familiebedrijf De Gruyter. Paul werd directeur verkoop en had de leiding over de winkels. Later werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van De Gruyter. Daar stopte hij mee toen De Gruyter in 1970 werd overgenomen door S.H.V. Op 21 januari 1971 richtte hij de ‘Mr. Paul de Gruyter Stichting’ op. Deze stichting ging met geld projecten steunen die Paul belangrijk vond. Die projecten moesten te maken hebben met godsdienst, liefdadigheid, cultuur en/of een sociaal doel. Ook zijn broer, pastoor Lambert de Gruyter, gaf een belangrijk deel van zijn geld aan de stichting. 

Zo geven en verdelen wij het geld

Begin 2009 hebben wij de volgende verdeling afgesproken:

R.-K. leven

Cultuur

Ontwikkelingslanden

1 %
1 %
1 %

voor religieus leven, R.-K. vorming jongeren en gezin, etc.

voor De Meierij van
’s-Hertogenbosch of gerelateerd aan het kerkelijk leven

voor ontwikkelingslanden

R.K. kerk

Cultuur

Ontwikkelingslanden

1 %
1 %
1 %

voor religieus leven, R.-K. vorming jongeren en gezin, etc.

voor De Meierij van
’s-Hertogenbosch of gerelateerd aan het kerkelijk leven

voor 
ontwikkelings-
landen

Beleggingsstatuut

In dit document staan onder andere de volgende afspraken:
  • Algemene regels en doelen voor het geld dat wij bezitten en de uitgaven die wij doen
  • Regels over de manier waarop wij ons geld beleggen

  • Hoe vaak wij door onafhankelijke deskundigen laten kijken of wij ons geld goed hebben belegd

Het kan gebeuren dat wij de regels voor het beleggen van ons geld moeten aanpassen. Dat kan nodig zijn door de situatie op de financiële markt. Aanpassen van de regels kan alleen door een duidelijk besluit van het bestuur.

Dit hebben wij met ons geld gedaan

In de jaarrekeningen staat beschreven hoeveel en waaraan we in het betreffende jaar donaties hebben hebben gedaan. De jaarrekeningen zijn gemaakt volgens afgesproken regels. Die regels staan in de Richtlijn voor de Jaarrekening 640 “Organisaties zonder winststreven”. We hebben ook een goedkeurende verklaring welke door een accountant, die onze jaarrekening controleert, is opgesteld. Meer informatie over de jaarrekeningen en over onze activiteiten staat per jaar in de Financiële verantwoording, welke voldoet aan de publicatieplicht die voor ANBI’s geldt.

document icoon
document icoon
document icoon
document icoon
document icoon
document icoon
document icoon
document icoon
document icoon
document icoon

Beloning voor bestuur en medewerkers

De bestuursleden ontvangen een financiële vergoeding. We betalen die volgens het besluit van 21 januari 2009 houdende vaststelling van regels met betrekking tot de hoogte van de vergoeding voor adviescolleges en commissies. Onze overige medewerkers ontvangen een vergoeding zoals die op andere plaatsen ook gebruikelijk is.

Bestuur

Leden van het bestuur:


Drs. P.A.M. Broeders

voorzitter

Mw. mr. M.J.M.
Hettema-de Fraiture

secretaris

Dhr. S.B.M Tax, MSc

penningmeester

Drs. Jhr. J.E.P.M. Alting von Geusau

lid

Pastoor-deken
H.J. Bouman

lid

Drs. P.A.M. Broeders

voorzitter

Mw. mr. M.J.M.
Hettema-de Fraiture

secretaris

Dhr. S.B.M Tax, MSc

penningmeester

Drs. Jhr. J.E.P.M. Alting von Geusau

lid

Pastoor-deken
H.J. Bouman

lid

De Mr. Paul de Gruyter Stichting geeft financiële steun aan projecten die binnen de doelstellingen vallen. 

Het bestuur vergadert in ieder geval vijf keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen bespreekt het bestuur elk jaar ongeveer
200 aanvragen. Daarnaast praat het bestuur over lopende zaken. Van alle aanvragen heeft het bestuur de laatste jaren ongeveer 30% goedgekeurd.

De beleidsstukken liggen ter inzage op het kantoor van
de Mr. Paul de Gruyter Stichting.

ANBI

De Mr. Paul de Gruyter Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de belastingdienst ons bepaalde voordelen geeft. Als wij bijvoorbeeld een erfenis ontvangen, betalen wij daarover minder belasting dan een niet-ANBI. Daardoor kunnen we meer geld aan onze doelen besteden. En ook voor degene die ons geld geeft, is er vaak een belastingvoordeel.

Ons ANBI-nummer is 0049.69.650

Een aanvraag indienen

De stichting geeft geld aan godsdienstige en culturele projecten. We geven meestal één keer geld aan een project. Daarbij richten we ons vooral op drie soorten projecten:

  • Op godsdienstige en vooral op rooms-katholieke projecten
  • Op culturele projecten in Nederland die te maken hebben met kerkelijk leven
  • Op culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij